• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa w Staniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Staniewicach.

    Data publikacji strony internetowej: 2018-02-28.
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-04.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst
    • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, ani transkrypcji dla osób niewidomych lub słabowidzących,
    • nie wszystkie pliki graficzne posiadają odpowiedni kontrast,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    • brakujące etykiety formularza kontaktowego

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Roman-Struś, adres poczty elektronicznej szkola_staniewice@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48598108623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

    • dane osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
    • sposób kontaktu,
    • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzą 2 bramy i 2 furtki, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
    2. Budynek składa się z 3 kondygnacji: parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
    3.  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    4. Wejście do budynku szkoły z pominięciem schodów wejściowych jest możliwe od strony boiska szkolnego; do budynku szkoły prowadzi utwardzony podjazd.
    5. W odległości 10m od szkoły znajdują się miejsca ogólnodostępne do parkowania pojazdów.
    6. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami.
    7. W budynku szkoły znajduje się informacja o kierunkach ewakuacji. Drogi ewakuacji oświetlone są i zasilane z niezależnego źródła. Podczas ewakuacji wprowadzony jest dźwiękowy system ostrzegawczy. W budynku szkoły zamontowane są drzwi ogniowe i przeciwdymowe. Wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z obowiązującymi Procedurami ewakuacji, zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się dzwonki umożliwiające wezwanie obsługi szkoły w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami.
    8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
    9. Skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jest możliwe w ciągu maximum 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.