• RODO

   • Klauzula informacyjna

   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Staniewicach, Staniewice 61, 76-113 Postomino.
    • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Staniewicach jest Tomasz Sola (mail. iod@postomino.pl);
    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań wynikających z ustawy prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
    • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wskazane w ustawie prawo oświatowe;
    • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Szkole Podstawowej w Staniewicach;
    • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
    • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
    • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wykonywania prawnych obowiązków ciążących na Szkole Podstawowej w Staniewicach.

     

   • Zgodna na wykorzystanie wizerunku

   • Zgodę na wykorzystanie wizerunku można pobrać tutaj