• MONITORING

    • Klauzula informacyjna

    • Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
      

     I.        Administrator danych osobowych

     Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Staniewicach, Staniewice 61, 76-113 Postomino.

     II.       Inspektor Ochrony Danych

     Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@postomino.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

     III.      Cele i podstawy przetwarzania

     * Podstawę prawną prowadzenia monitoringu stanowi art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) i art. 207 § 2 Ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16, art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24 w zgodzie z art. 6 ust. 1 d) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU UROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.

     IV.      Odbiorcy danych

      

     Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

      

     V.       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

     Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

     VI.     Okres przechowywania danych

     Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy.

     VII.    Twoje prawa:

     Przysługuje Ci:

     a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

     b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

     c)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

     Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

     W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@postomino.pl.

     Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.