Rozwój bez granic

 

Projekt „Rozwój bez granic” w Szkole Podstawowej w Staniewicach

 

W Szkole Podstawowej w Staniewicach w latach 2009 - 2011 odbywały się zajęcia w ramach projektu ROZWÓJ BEZ GRANIC.

Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzięki tym środkom nasi uczniowie mieli możliwość korzystania z bardzo szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: językowych, teatralnych, matematycznych, przyrodniczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, techniczno-informatycznych i krajoznawczych. Prowadzono zajęcia rozwijające wiedzę, zainteresowania oraz specjalistyczne – dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, dyslektycznych oraz potrzebujących pomocy pedagogicznej. Odbywały się też wyjazdy na lekcje krajoznawcze, do kina, teatru, filharmonii. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz wyrównywać braki wiedzy i umiejętności.

Każdy miał możliwość wyboru najciekawszej dla siebie formy i w niej rozwijać swoje zdolności. Zainteresowanie uczniów było ogromne. Świadczy o tym choćby frekwencja, która wynosiła ponad 90%. Wynika ona z tego, iż wszystkie zajęcia prowadzono w bardzo atrakcyjny, nowatorski sposób, z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych.

Nasi uczniowie, jako nieliczni w okolicy mogą korzystają ze wspaniałej tablicy multimedialnej.

Nie mniej interesujące były zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, aparatów fotograficznych i mikroskopów.

Duży nacisk położyliśmy na zdobywanie przez uczniów wiedzy poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów i zadań, analizowanie i wyciąganie wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Wzmożoną opieką specjalistyczną otoczyliśmy uczniów z trudnościami edukacyjnymi, dysleksją, dysgrafią oraz mających wady wymowy. Pracowali oni w niewielkich – 10-cio osobowych grupach, pod opieką logopedy i pedagoga. Dzięki temu, iż zajęcia te prowadzone były głównie w formie zabawy, uczniowie łatwiej i szybciej pokonali wszelkie trudności.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej uczniowie mogli uczestniczyć też w lekcjach krajoznawczych i teatralnych, które odbywały się poza terenem szkoły. Poznali już dokładnie proces związany z przygotowaniem spektaklu teatralnego, zwiedzili Trójmiasto, Warszawę, Kołobrzeg i Woliński Park Narodowy. Każdy wyjazd dokładnie opracowali, ustalając jego trasę i harmonogram. Zobacz jak było.

W czasie wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu nasi uczniowie rozwijali swoje różnorodne zainteresowania, uczyli się dokonywać trafnych wyborów, wnioskować i analizować złożone problemy, praktycznie realizować zaplanowane działania. Poznali charakter i specyfikę pracy ludzi różnych zawodów (od portowca i marynarza po aktora i scenografaa. Dzięki dostępności sprzętu komputerowego poznali tajemnice techniki, obróbki zdjęć i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Koordynator projektu Janina Adamiak

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć