Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Działania psychologa

Psycholog szkolny mgr Anna Michalak

Głównym adresatem wszelkich moich działań są uczniowie Szkoły Podstawowej w Staniewicach.

Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole.

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

· Dyrekcją szkoły
· Rodzicami
· Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
· Nauczycielami i pracownikami innych szkół
· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
· Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Kiedy spotykam się z uczniami?

Zwykle wtedy, gdy:

 • uczniowie lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość,  nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę, powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia  snu i łaknienia, są zestresowani
 • niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.
 • doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne·
 • cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
 • kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje)
 • cieszą się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje
 • oraz w każdej innej sprawie

Kiedy spotykam się z rodzicem?

Zwykle wtedy gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm,
 • nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
 • pojawiają się problemy wychowawcze lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe

Trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.